LinkedIn

Buscar

Etiquetas

Etiqueta: deporte

Assessorament i materials del Sistema de Protecció de la Infància del FC Barcelona i la Fundació FC Barcelona, per F. Javier Romeo i Pepa Horno

[Article en català. Para ver la versión en castellano hacer clic aquí].

Cada vegada ens arriben projectes més llargs i profunds, que impliquen canvis rellevants per a les organitzacions i per als nens, nenes i adolescents que passen per les seves activitats, programes, projectes i instal·lacions. Un bon exemple d’això és el llarg procés d’assessorament i elaboració de materials del Sistema de Protecció de la Infància del FC Barcelona i la Fundació FC Barcelona (també coneguda com a Fundació FC Barcelona) que estem fent F. Javier Romeo i Pepa Horno des de l’inici de 2021, i que es va presentar en juny de 2022.

Quan ens pregunten què destaquem de tot aquest procés, com a claus de bones pràctiques, indiquem les següents:

 • L’alt compromís institucional amb el Sistema de Protecció de la Infància, com revela la participació del President Joan Laporta i la presència de càrrecs rellevants del FC Barcelona, de la Fundació Barça i d’autoritats de diverses administracions, i que es pot observar a l’acte de presentació del 9 de juny de 2022.

 • Com diuen els principis del FC Barcelona, es va realitzar el procés amb ambició i esforç, anant més enllà del que demana la legislació (en l’àmbit estatal la LOPIVI) i construint un sistema que vol garantir el benestar integral dels nens, nenes i adolescents amb molts més elements.

 • La transparència i generositat, que fa que els materials estiguin disponibles, tant per a retre comptes pel que fa als compromisos del FC Barcelona i de la Fundació Barça com per a impulsar canvis en la cultura deportiva.
 • I finalment, com cal en persones de l’àmbit de l’esport, la humilitat com a valor, sabent que allò que és ara un assoliment caldrà revisar-ho i validar-ho en el futur.

Com a conseqüència de tota aquesta tasca ja estan disponibles els materials següents per a descarregar-los de la pàgina web del FC Barcelona (en català en aquesta entrada, en castellano aquí, i en anglès pròximament):

 • Política de Protecció a la Infància.
 • Guia del Sistema de Protecció a la Infància.
 • Protocol d’Actuació.
 • Mapatge de Riscos i Mesures de Protecció.
 • Funcions i Responsabilitats de Protecció.
 • Estàndards de Selecció i Contractació.
 • Codi de Conducta.
 • Guia de Bones Pràctiques en els Desplaçaments amb nens, nenes i adolescents.

Us convidem a conèixer aquests materials i ens agradarà molt saber com teniu els vostres a les vostres entitats.

F. Javier Romeo i Pepa Horno

Asesoramiento y materiales en el Sistema de Protección de la Infancia del FC Barcelona y la Fundación FC Barcelona, por F. Javier Romeo y Pepa Horno

[Entrada en castellano. Fer clic aquí per a veure la versió en català].

Cada vez nos llegan proyectos más largos y profundos, que suponen cambios relevantes para las organizaciones y para los niños, niñas y adolescentes que pasan por sus actividades, programas, proyectos e instalaciones. Un buen ejemplo de esto es el largo proceso de asesoramiento y elaboración de materiales en el Sistema de Protección de la Infancia del FC Barcelona y la Fundación FC Barcelona (también conocida como Fundación Barça) que llevamos haciendo F. Javier Romeo y Pepa Horno desde principios de 2021, y que se dio a conocer en junio de 2022.

Cuando nos preguntan qué destacamos de todo este proceso, como claves de buenas prácticas, indicamos las siguientes:

 • El alto compromiso institucional con el Sistema de Protección de Infancia, como revela la participación del Presidente Joan Laporta y la presencia de cargos relevantes del FC Barcelona, de la Fundación Barça y de autoridades de las distintas administraciones, que se puede observar en el acto de presentación del 9 de junio de 2022.

 • Como dicen los principios del FC Barcelona, se ha realizado el proceso con ambición y esfuerzo, yendo más allá de lo que marca la legislación (a nivel estatal la LOPIVI) y creando un sistema que quiere garantizar el bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes con muchos más elementos.

 • La transparencia y generosidad, que hace que los materiales estén disponibles, tanto para rendir cuentas respecto a los compromisos del FC Barcelona y la Fundación Barça como para impulsar cambios en la cultura deportiva.
 • Y por último, como es necesario en personas del ámbito del deporte, la humildad como valor, sabiendo que lo que es un logro ahora habrá que revisarlo y validarlo en el futuro.

Como consecuencia de todo este trabajo ya están disponibles los siguientes materiales para descargar de la página web del FC Barcelona (en castellano en esta entrada, en catalán aquí, y en inglés próximamente):

 • Política de Protección de la Infancia.
 • Guía del Sistema de Protección de la Infancia.
 • Protocolo de Actuación.
 • Mapeo de Riesgos y Medidas de Protección.
 • Funciones y Responsabilidades de Protección.
 • Estándares de Selección y Contratación.
 • Código de Conducta.
 • Guía de Buenas Prácticas en los Desplazamientos con niños, niñas y adolescentes.

Os invitamos a conocer estos materiales y nos encantará saber cómo tenéis los vuestros en vuestras entidades.

F. Javier Romeo y Pepa Horno

Materials for the Campaign “Child Sexual Abuse Stays Offside” for the prevention and detection of child sexual abuse in sports

Esta entrada es una versión con los materiales en inglés de la entrada original en español, que se puede leer en  https://www.espiralesci.es/materiales-de-la-campana-el-abuso-sexual-infantil-queda-fuera-de-juego/

Child sexual abuse is a reality that affects children and adolescents in several domains of their life. And also in sports.

Therefore, it is for both of us, F. Javier Romeo and Pepa Horno, a big satisfaction our elaboration of the materials of the Campaign “Child Sexual Abuse Stays Offside” (in Spanish “El abuso sexual infantil queda fuera de juego” #abusofueradejuego), a campaign for the prevention and detection of child sexual abuse in sports coordinated by the Spanish High Council for Sports (Consejo Superior de Deportes) and Fundación Deporte Joven.

It has been a long process that has involved getting to know the experiences of sportsmen and sportswomen and of professionals that work in the domain of sports. We have discovered the specificities of the world of sports, both in its most protective aspects and in its risk factors, combined with our experience of de detection and prevention of child sexual abuse in other domains. We have found very useful our conversations with specific people and the collaboration of the wonderful monitoring team gathered by the Spanish High Council for Sports and Fundación Deporte Joven, that has counted with professionals from the UNICEF Spanish Committee, the Council of Europe and the non-profit organisation for protection in sports “Oro, Plata y Bronce” (“Gold, Silver and Bronze”). Their inputs and comments have helped us to adapt the messages to each level of intervention in sports.

The English version of these materials has been prepared by Victoria Kennedy and F. Javier Romeo.

The campaign, that is identified by the hashtag #abusofueradejuego #AbuseStaysOffside, has several materials that can be downloaded directly from the website of the campaign:

 • Three activity guides for the prevention of child sexual abuse for coaches and physical education teachers, that offer guidelines for introducing the ten key ideas through prevention activities that can be done during trainings. They are adapted to three groups:

The key messages are summarized in the main poster and in the bookmarks that can be used with children and adolescents.

Ages 3 to 6 Ages 7 to 12 Ages 13 to 17

All in all, these materials provide a big picture of the diverse aspects that need to be tackled in trainings, matches, competitions and environments in order to reduce child sexual abuse and to detect it quickly when it happens. In that way we can achieve the goal of ensuring that when children and adolescents practice sports, they grow and develop their best abilities while they rest protected and safe.

We hope that you will find them interesting and, above all, useful.

F. Javier Romeo and Pepa Horno

Materiales de la campaña “El abuso sexual infantil queda fuera de juego” #abusofueradejuego elaborados para el Consejo Superior de Deportes y la Fundación Deporte Joven

El abuso sexual infantil es una realidad que afecta a niños, niñas y adolescentes en distintos ámbitos de su vida. También en el deporte.

Por eso ha sido para nosotros dos, F. Javier Romeo y Pepa Horno, una satisfacción haber elaborado los materiales de la campaña “El abuso sexual infantil queda fuera de juego”, una campaña de prevención y detección del abuso sexual infantil en el deporte coordinada por el Consejo Superior de Deportes y la Fundación Deporte Joven.

Han supuesto meses de trabajo dedicados a conocer las experiencias y visiones de deportistas y de profesionales del ámbito del deporte, que nos han permitido descubrir las especificidades del mundo del deporte, tanto en sus aspectos más protectores como en sus factores de riesgo, combinados con nuestra experiencia en prevención y detección del abuso sexual infantil en otros entornos. El trabajo, tanto con personas puntuales como con el magnífico equipo de seguimiento reunido por el Consejo Superior de Deportes y la Fundación Deporte Joven, que ha incluido a profesionales de UNICEF Comité Español, del Consejo de Europa y de la Organización Sin Ánimo de Lucro de protección en el deporte “Oro, Plata y Bronce”, nos ha ayudado a adaptar los mensajes para las personas que intervienen en cada nivel.

En total la campaña, localizable por el hashtag #abusofueradejuego, consta de cinco materiales que se pueden descargar directamente de la página web de la campaña:

 • Tres guías de actividades de prevención del abuso sexual infantil para entrenadores, entrenadoras y profesorado de educación física, que permiten abordar la prevención desde actividades que se pueden realizar durante los entrenamientos para trabajar los diez mensajes clave de la campaña. Están adaptadas a tres franjas de edades:

En conjunto proporcionan una visión de los distintos aspectos que hay que abordar desde los entrenamientos, partidos, competiciones y espacios para reducir el abuso sexual infantil y para detectarlo rápidamente cuando ocurre. Así se puede lograr que el tiempo que los niños, niñas y adolescentes dedican al deporte les ayuda a crecer y sacar lo mejor de sus capacidades, y al mismo tiempo contribuye a su protección.

Esperamos que os resulten de interés y, sobre todo, prácticos y de aplicación rápida,

F. Javier Romeo y Pepa Horno


Actualización a 31 de mayo de 2018:

Para mejorar la identificación de las guías se ha publicado una segunda edición en la que cada portada tiene una tonalidad diferente. Esto se ha realizado en sustitución de la primera edición, que tenía el mismo tono en todos los documentos, con diferencias en el círculo relativo a la temática. El contenido es el mismo. Además están ya también disponibles los enlaces a los marcapáginas y al cartel con los mensajes clave.

3-6 años 7-12 años 13-17 años

Actualización a 31 de octubre de 2018:

Ya contamos con la versión de todos los materiales en inglés, como contamos en esta entrada.

All the materials now in English, available from this post.

Campaña “Start to Talk” (“Empieza a hablar”) del Consejo de Europa para abordar el abuso sexual infantil en el deporte

El Consejo de Europa vuelve a superarse con un potente abordaje del abuso sexual infantil en el ámbito del deporte con la campaña “Start to Talk” (“Empieza a hablar”).

La Consejo de Europa, mediante su División para los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes tiene como un eje fundamental de su actuación la protección de niños, niñas y adolescentes contra cualquier tipo de violencia. Es especialmente conocido el Convenio de Lanzarote, que el Consejo de Europa impulsó y puso en marcha en 2007 como marco de referencia para la protección niños, niñas y adolescentes contra la violencia sexual, incluida la explotación sexual, y que está ratificado por España. En 2010 elaboró la campaña “Uno de cada cinco” de prevención de abuso sexual infantil entre niños y niñas de 3 a 6 años. Colaboramos en aquella campaña con materiales y formaciones desde Espirales Consultoría de Infancia, que hemos seguido difundiendo en nuestras formaciones en distintos puntos de la geografía española (y que el propio Consejo de Europa nos llevó a presentar a Pepa en Italia y a Javier en Túnez).

Por todo esto nosotros dos, Pepa Horno y F. Javier Romeo, felicitamos la aparición de esta nueva campaña “Start to Talk” (“Empieza a hablar”) contra el abuso sexual infantil en el ámbito del deporte. Con una web muy limpia, estructurada en mensajes claros y contundentes, se organiza entorno a un vídeo que es una maravilla:
… por la variedad de personajes que aparecen,
… por reflejar que hay víctimas niños, niñas y adolescentes de ambos sexos,
… por recoger que pueden abusar tanto hombres como mujeres, y también otros niños, niñas y adolescentes,
… por visibilizar también a los niños, niñas y adolescentes con algún tipo de vulnerabilidad especial (como discapacidades),
… por dar una clave sencilla: la responsabilidad de hablar es de las personas adultas del entorno.

Todo esto está en español, pero además incluye enlaces a otros recursos de prevención del abuso sexual infantil en el deporte, esos ya en inglés (incluido un directorio de especialistas entre los que se encuentra F. Javier Romeo).

Y nos encanta que además se haya presentado hoy de forma oficial junto con los materiales de la campaña de prevención y detección del abuso sexual infantil en el ámbito del deporte “El abuso sexual infantil queda fuera de juego” #abusofueradejuego que hemos elaborado desde Espirales CI para el Consejo Superior de Deportes y la Fundación Deporte Joven con la colaboración de UNICEF Comité Español. Las sinergias suman recursos para seguir avanzando.

Ved el vídeo y comprobad su potencia. Y después difundidlo. Seguro que os permite tener conversaciones muy interesantes con los niños, niñas y adolescentes de vuestro entorno, y también con profesionales.

F. Javier Romeo y Pepa Horno

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies